Kvinnornas vetenskapsstiftelses forskningsunderstöd är lediganslagna

Stiftelsen stöder utbildning av kvinnliga forskare, främjar kvinnliga forskares forskningsverksamhet samt hjälper till att bekantgöra forskningsresultat som har särskild betydelse för kvinnor. Sökande vars forskningsområde är mansdominerat, berör kvinnor eller har ett kvinnoperspektiv prioriteras.

År 2018 understöds slutförande av doktorsavhandling inom följande vetenskapsområden:


Stiftelsens styrelse hoppas att stipendiaterna i sina publikationer uppger Vetenskapsstiftelsen för kvinnor som forskningsfinansiär.

Grunderna för att bevilja stipendier

Förutsättning för att få stipendium är att

 • Stipendiet används för att slutföra doktorsavhandling
 • Forskningens ämnesområde är mansdominerat, forskningen handlar om kvinnor eller tillämpar ett kvinnoperspektiv i sina analyser.
 • Forskningsprojektet har klara problemställningar, en realistisk tidsplan och rimlig budget.
 • Om sökanden har fyllt 35 år, önskas att hon/han bifogar en beskrivning av orsakerna till de karriärhinder som fördröjt studierna. En ålder över 35 utgör inget hinder för att få stipendium.

De aspekter som ger lägre prioritet vid bedömning av ansökningarna är:

 • Stipendiet kommer att användas för översättning eller för publiceringskostnaderna av en bok eller antologi
 • Stipendiet ansöks för anställande av hjälparbetskraft eller för anskaffande av forskningsapparatur
 • Ansökan är gjord av en grupp eller förening

Ansökningsblankett

Bilagor

 • Forskningsplan (projektets syfte, problemställning(ar), metod och tidsplan).
 • En kort beskrivning av sökandes livssituation och planer (högst 2 sidor, ej obligatorisk).
 • Handledarens utlåtande.

Handledarens utlåtande är en obligatorisk bilaga till ansökan. Handledaren skriver utlåtandet på den därtill avsedda blanketten och ger den till den sökande t.ex. i ett förseglat kuvert. Utlåtandet bör skickas till stiftelsen i samma kuvert som ansökan och övriga bilagor. Separat insända utlåtanden beaktas inte.

Inlämning av ansökan

Ansökningsblanketten med bilagor skickas per post till addressen:

Kvinnornas Vetenskapsstiftelse
prof. Hanna Lehti-Eklund
Helsingfors Universitet, Finskugriska och nordiska avdelningen
PB 24
00014 Helsingfors universitet

Ansökningstid

Ansökningarna ska vara poststämplade senast 23.2.2018.

Uppgifter om beviljade

Uppgifter om beviljade stipendier publiceras på dessa sidor senast i slutet av april 2018.
Stipendier utdelade år 2016

 • Anne Ala-Pöllänen, "Hyvää merimiestapaa noudattaen". Kulttuuriset tekijät merenkulkuonnettomuuksien selittäjänä
 • Hanna Kähäri, Sähkökerramien valmistaminen erittäin matalassa lämpötilassa
 • Saija-Elisa Niemi, Control-tuning: a grounded theory of forced migration movements
 • Tiina Seppänen, Autonomisen hermoston säätely hengitysvastuksen dynaamisissa muutoksissa ylempien hengitysteiden sairauksissa
 • Emmi Vähäpassi, Affective articulations of transgender and violence

Stipendier utdelade år 2014

 • FM Hanna Ahonen, Myxozoan and microsporidian parasites hampering Finnish aquaculture and fisheries, 4000€
 • EtM Liisa Korkalo, Mosambikilaisten teini-ikäisten tyttöjen ruokavalion monipuolisuus ja sen yhteys vitamiinien sekä kivennäisaineiden puutoksiin, 4000€
 • MuM, oopperalaulaja Jenni Lättilä, Tunteiden ammattilaiset - oopperalaulaja tunnetyöläisenä, 4000€
 • FM Irma Puttonen, Sisäisen fosforikuormituksen vaikutus rehevöitymiseen pohjoisen Itämeren saaristoalueilla, 4000€
 • FL Åsa Slotte, Diagnosens mening: ett etiskt perspektiv, 4000€