Vetenskapsstiftelsen för kvinnor och vetenskapsstiftelsens understödsförening

Vetenskapsstiftelsen för Kvinnor grundad 1987 verkar med ett litet kapital som fru Karin Jansson i tiderna donerade för detta ändamål. Under ett par decennier har stiftelsen understött och uppmuntrat över 250 kvinnliga forskare som varit i början av sin karriär eller i ett besvärligt skede i sin forskning. Villkoren för beviljandet av stipendier är annorlunda än för de flesta andra stiftelser och finansiärer: vi understöder framför allt kvinnor som arbetar på mansdominerade områden, bedriver atypisk eller riskfylld forskning och dristar sig till att pröva på något nytt. Däremot har vi ingen åldersgräns för våra stipendiater, och till ansökan bör de sökande bifoga en levnadsteckning.

Dessa levnadsteckningar är arkiverade vid Åbo Akademi. De ger en åskådlig bild av de hinder och problem som är förknippade med en forskarkarriär men samtidigt av den glädje och de framgångar som hör ihop med den. Du kan läsa mer om ämnet i Vetenskapsstiftelsens 20-års historik som skrivits av Silja Hakulinen Vårt lilla bidrag har ofta kommit in i rätt skede, även om vi naturligtvis inte på ett avgörande sätt har kunnat understöda ett långvarigt arbete.

Ett växande problem är också tiden efter disputationen, början av en yrkesmässig karriär. Det är svårare att få understöd i detta skede än när avhandlingsarbetet inleds. Ett av målen för understödsföreningen är att stöda kvinnor också i detta skede. Tillsvidare har vi alltför lite medel att dela ut. Med hjälp av ett brett nätverk för understöd kan detta problem lösas! De medel som understödsföreningen samlat in kommer direkt de forskande kvinnorna tillgodo.

Understödsföreningen för Vetenskapsstiftelsen för Kvinnor har grundats år 2009 och slutas år 2017. Föreningens verksamhet fortsätter på olika sätt.

Historik: http://www.naistentiedesaatio.fi/files/nts_1987-2007.pdf.